Projecten

Onderwijs

Woordverkondiging

Diaconale hulp

Bijbel- en lectuurverspreiding

Vanwege de veiligheid van ons werk verstrekken wij online maar summier informatie. Neem contact met ons op als u meer wilt weten.
Bij onze voorlichting vertellen wij open over de projecten.

Onderwijs

Wij ondersteunen in verschillende plaatsen Bijbels onderwijs zodat jonge mensen toegerust worden voor hun persoonlijk leven en voor werk in de gemeenten.

Help een jongere toerusten!
Studiebeurs: € 50,- per schooljaar per student
Toelage docent: € 75,- per maand

Project Benodigd bedrag Omschrijving
4 € 15.000,- Ondersteuning d.m.v. toelages voor docenten en studenten (W)

Jonge gelovigen in het zuiden krijgen les vanuit het Woord en worden toegerust om leiding te geven. Docenten ontvangen een toelage en studenten, die dat nodig hebben ontvangen een studiebeurs. Zo mag het Woord zijn loop hebben.

Doneren

5 € 10.000,- Ondersteuning d.m.v. toelages voor docenten en studenten (Y)

Verschillende docenten mogen lesgeven aan leergierige studenten die na hun opleiding in hun geboortestreek kunnen uitdragen wat ze geleerd hebben. Om dit mogelijk te maken is financiële hulp voor zowel de studenten als ook voor de docenten nodig. Wilt u hier uw steentje aan bijdragen?

Doneren

6 € 10.000,- Ondersteuning d.m.v. toelages voor docenten en studenten (H)

Er zijn al langere tijd contacten met een school waar jongeren opgeleid worden om zelf het Woord uit te gaan dragen. Met een studiebeurs kunnen jongeren de opleiding (die ze zelf niet kunnen betalen) bekostigen. Helpt u mee dit onderwijs mogelijk te maken?

Doneren

23 € 2.500,- Huwelijkstoerusting

Voor veel gehuwden is toerusting nodig om zo met elkaar te leven zoals het Woord leert.

Doneren

24 € 50.000,- E-onderwijs

Onderwijs wordt ook online gegeven. Hierover kunt u op ons kantoor meer informatie krijgen.

Doneren

43a € 10.000,- Onderwijs (F)

Om onderwijs mogelijk te maken is een goede opleiding van onderwijzend personeel noodzakelijk. Zo mogen ook kinderen de Goede Boodschap horen.

Doneren

43c € 5.000,- E-onderwijs (F)

Wij maken digitale huisgodsdienst mogelijk zodat kinderen en jonge mensen vanuit het Woord onderwijs kunnen ontvangen.

Doneren

46 € 1.500,- Jeugdwerk en muziekonderwijs

Om jeugdwerk en muziekonderwijs mogelijk te maken bij één van de minderheidsgroepen is geld nodig.

Doneren

55 € 15.000,- Training (Z)

Studenten en docenten (totaal 8 personen) hebben ondersteuning nodig om hun studie of onderwijs te kunnen voltooien. Naast ons gebed zijn er middelen nodig om hen toe te rusten.

Doneren

61 € 5.000,- Training (JF)

In een niet gesloten land in Zuidoost Azië worden studenten opgeleid om de Blijde Boodschap in andere landen te brengen aan hen die deze boodschap nog nooit  gehoord hebben. Om de opleiding mogelijk te maken is elk jaar weer geld nodig!

Doneren

94 € 10.000,- Training (NA)

Om een opleiding van diverse Aziatische studenten mogelijk te maken zijn er middelen nodig. Na het voltooien van de opleiding zullen de studenten uitgaan als verkondigers van de zeer Blijde Boodschap.

Doneren

Woordverkondiging

Diverse lokale evangelisten en andere werkers in verschillende streken gaan dagelijks naar dorpen en steden om hun volksgenoten te bereiken met het Evangelie. Zij ontvangen een maandelijkse toelage om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Help een evangelist het Woord verkondigen!
Ondersteuning evangelist: € 25,- per week

Project Benodigd bedrag Omschrijving
11 € 15.000,- Ondersteuning diverse evangelisten (W)

Lopend over bijna onbegaanbare paden gaat een evangelist naar hooggelegen dorpjes om het goede nieuws te brengen. Steun voor deze broeder is nodig!

Doneren

14 € 5.000,- Ondersteuning werker (X)

Ondersteun een evangelist die anderen onderwijst, met gebed en een gift, om zijn taak te kunnen volbrengen. Helpen kunnen wij niet zonder uw steun.

Doneren

17 € 5.000,- Ondersteuning werkers (B)

Onderwijs aan de Lisu-bevolking mag nog steeds doorgaan. Een evangelist en een voorganger, die dit onderwijs geven, mogen we met uw hulp ondersteunen.

Doneren

18 € 5.000,- Ondersteuning werker (F)

Om de opdracht die hij van zijn Meester heeft gekregen te vervullen, mag een evangelist geholpen worden zijn roeping te volbrengen. We hopen dat er ook dit jaar voor deze mooie taak voldoende binnenkomt.

Doneren

20 € 16.800,- Ondersteuning werker (E)

Om verschillende werkzaamheden te begeleiden zijn financiële middelen nodig. Zo worden diverse methoden ontwikkeld om digitaal onderwijs mogelijk te maken. Dit noodzakelijke werk kan alleen doorgaan als u meehelpt!

Doneren

40a € 75.000,- Ondersteuning werker (S)

Voor de ondersteuning van diverse projecten zoals één op één onderwijs, hulp aan evangelisten die naar veraf gelegen dorpen trekken om het Grote Nieuws te brengen en het vele andere werk is uw hulp onmisbaar. Mogen wij u vrijmoedig om hulp vragen?

Doneren

41 € 20.000,- Training (J)

Voor het geven van trainingen aan veldwerkers moet vaak ver gereisd worden.  Om voldoende middelen te hebben dat de evangelist zijn belangrijke werk kan doen is elk jaar weer een bedrag nodig. Als u meehelpt kan dit werk doorgaan.

Doneren

44 € 5.000,- Ondersteuning div. evangelisten (M)

In het grote land leven heel veel minderheidsgroepen. Veel van deze groepen (stammen) hebben een eigen taal. We mogen het met uw hulp mogelijk maken dat er bij een minderheidsgroep een lokale werker komt die hun taal spreekt.

Doneren

50 € 25.000,- Ondersteuning werker (L)

Voor ondersteuning van werkers die onder soms heel moeilijke omstandigheden proberen christenen te bereiken is iedere keer weer geld nodig zodat dit mooie, maar soms zo moeilijke werk, doorgang kan vinden.

Doneren

56 € 750,- Ondersteuning werker (O)

Een vrouw heeft contact met vluchtelingen. Ze geeft kinderen aandacht en maakt hen bekend met het allerbelangrijkste in dit leven. Een eenvoudig getuigenis kan zoveel teweeg brengen.

Doneren

60 € 25.000,- Ondersteuning werker (B)

Om coördinerend werk te doen om het Goede Nieuws in Zuidoost Azië gestalte te geven, is uw hulp onmisbaar. Wilt u in uw gebed, maar ook financieel meehelpen zodat ook dit werk door kan gaan?

Doneren

70 € 25.000,- Ondersteuning werker (W)

Om het werk van een tentenmakers echtpaar, in een moeilijk bereikbaar gebied, mogelijk te maken vragen wij uw ondersteuning.

Doneren

71 € 6.500,- Ondersteuning evangelisten (B)

Maandelijkse ondersteuning is nodig voor 2 evangelisten die op allerlei manieren proberen hun Goede Boodschap aan anderen te vertellen. Zo mogen steeds nieuwe mensen bereikt worden.

Doneren

92 € 10.000,- Ondersteuning werkers (Y)

Een echtpaar probeert onbereikten met de Goede Boodschap bekend te maken. Help mee!

Doneren

Diaconale hulp

Bonisa geeft verschillende doelgroepen praktische hulp.

Help mee de nood te lenigen!
Geef een geit: € 20,-
Toelages leerlingen ‘De Schuilplaats’: € 200,- per maand
Boodschappen: € 15,- per tas
Noodfonds corona: € 5,- per persoon (dagelijkse uitgifte voedsel, water, medicijnen)
Noodhulp vluchtelingen Myanmar: € 10,- per voedselpakket (voor enkele dagen)

Project Benodigd bedrag Omschrijving
3 € 15.000,- Onderhoud kerkjes

In veel dorpjes in de bergen is hulp nodig zodat de mensen een gebouwtje hebben waar ze kunnen samenkomen om onderwijs te ontvangen.

Doneren

10 € 5.000,- Geitenproject

Er worden geitenkuddes aan diverse arme gezinnen gegeven zodat ze in hun inkomen kunnen voorzien.

Doneren

31 € 15.000,- De Schuilplaats: school voor jongeren met een beperking – toelage leerkrachten

Jongeren met een beperking moeten al heel veel missen in hun leven. Scholing op hun eigen niveau is daarom erg belangrijk. Om dit mogelijk te maken ondersteunt Bonisa een leerkracht die onderwijs op maat geeft.

Doneren

33 € 5.000,- Mefiboseth: weeshuis/medische hulp

Medisch werk  is erg noodzakelijk in een weeshuis. Vaak krijgen de kinderen/jongeren niet die medische hulp die ze nodig hebben. Hulp is daarom dringend geboden. Helpt u ons om hen te helpen aan deze zorg?

Doneren

35 € 1.000,- Mefiboseth: weeshuis/ondersteuning

Voor mensen met een beperking is opvang noodzakelijk. Maar krijgen ze de zorg die ze nodig hebben? We willen graag helpen om in deze nood te voorzien.

Doneren

51 € 10.000,- Hulp aan kwetsbare vluchtelingen

Vrouwen en kinderen zijn gevlucht uit hun land vanwege grote honger en armoede. Vrouwen komen vaak in verkeerde handen en worden op de markt verkocht aan ongehuwde mannen. De kinderen worden hen soms afgenomen en ergens anders geplaatst. Hulp in deze zware omstandigheden mag nog steeds gegeven worden met uw bijdrage!

Doneren

52 € 1.500,- Huur ontmoetingsplek + vervoer

Voor de huur van een ontmoetingsplek rondom het geopende Woord en vervoer ernaartoe, is uw hulp hartelijk welkom. Deze momenten van samenzijn zijn uiterst belangrijk voor de vluchtelingen en zijn al vaak tot zegen geweest.

Doneren

54 € 20.000,- Voedselhulp

Er zijn in Zuidoost Azië delen waar grote honger heerst. Mensen (ook veel kinderen) sterven er letterlijk van de honger. Hulp is iedere keer weer opnieuw nodig.

Doneren

57 € 10.000,- Ouderenzorg door div. christelijke gezinnen

De bevolking vergrijst en oude mensen zonder kinderen staan helemaal alleen. Wie moet er voor hen zorgen? Gelukkig zijn er mensen die naar alleenstaande ouderen omzien. Ongeveer 30 families openen hun huis om een bejaarde man of vrouw met liefde te verzorgen.

Doneren

64 € 6.000,- Hulp aan Myanmarese weeskinderen

Twee predikanten gaan wekelijks evangeliseren bij vluchtelingen die op een vuilnisbelt wonen en werken. Wat zou het mooi zijn als, mede door uw hulp, vluchtelingen Thuis (met een hoofdletter) mogen komen!

Doneren

65 € 3.000,- Noodfonds Myanmarese vluchtelingen op de vuilnisbelt

Noodfonds: In het afgelopen jaar is in één van de Zuidoost Aziatische landen een staatsgreep door militairen gepleegd. Velen zijn op de vlucht geslagen, vaak na droevige verliezen van familieleden die door het geweld gedood zijn. Mensen zijn gevlucht naar de jungle. Er is groot gebrek aan voedsel, kleding, medicijnen en zeildoeken om onder te slapen. Ook de vluchtelingen op de vuilnisbelt hebben dringend behoefte aan praktische hulp.

Doneren

66 € 1.500,- Bouwfonds onderkomens Myanmarese vluchtelingen

Om de armzalige hutjes op de vuilnisbelt enigszins “bewoonbaar” te maken wil Bonisa graag wat geld beschikbaar stellen. Met uw hulp kunnen de mensen straks bij regen enigszins droog zitten!

Doneren

67 € 4.500,- Verzorging 20 meervoudig gehandicapte Myanmarese kinderen

Veel kinderen van vluchtelingen hebben hun ouders verloren of ouders die niet voor hen kunnen zorgen. Twee predikantsgezinnen ontfermen zich over deze kinderen, waaronder kinderen met een handicap. Zij geven hen te eten en vertellen hen uit het Woord. Voor de verzorging van al deze kinderen is hulp nodig. Helpt u mee dit mogelijk te maken!

Doneren

77 € 5.000,- Diaconale hulp in drie dorpjes (om ingang te krijgen)

In diverse kleine dorpjes in een moeilijk gebied, wordt diaconale hulp geboden.  Hierdoor komt er ingang voor het Woord.

Doneren

93 € 15.000,- Aanschaf auto voor werkers

Om in afgelegen bergdorpen te kunnen komen en contacten te onderhouden rondom het Woord, heeft een echtpaar een auto nodig. Zo zijn zij flexibeler en kunnen zij meer mensen bereiken.

Doneren

Bijbel- en lectuurverspreiding

Wij steunen het verspreiding van Bijbels in verschillende talen aan diverse doelgroepen. Ook helpen wij bijbelgetrouwe lectuur in verschillende talen verspreiden waaronder ook psalm- en hymnboeken.

Geef het Woord door!
Bijbel: € 3,50 per stuk
Kinderbijbel: € 5,- per stuk
Psalmboek + lectuur: € 10,- per set
E-readers: € 15,- per stuk

Project Benodigd bedrag Omschrijving
9 € 25.000,- Het verspreiden van Bijbels en Psalmboeken

Om het Woord in de verschillende talen van de minderheidsgroepen te brengen en hen ook van zangbundels te voorzien hebben we uw hulp hard nodig. Helpt u mee?

Doneren

37 € 15.000,- Ontwikkelen luisterboek en e-book van ‘Uw Koninkrijk kome’

Om jongeren en ook ouderen via e-books of andere gesproken teksten met het Woord in aanraking te brengen moeten de teksten geschreven en ingesproken worden. “Hoe zullen ze geloven als ze niet gehoord hebben?” Maakt u het mede mogelijk?

Doneren

38 € 5.000,- Vertaalwerk (D)

Diverse boeken, die onmisbaar zijn, moeten worden vertaald. Wat vertaald is moet nog eens gecontroleerd zodat het begrijpelijk is en er geen misverstanden ontstaan.

Doneren

45 € 5.000,- Kinderbijbels

Digitale verspreiding kinderbijbels met prachtige afbeeldingen

€ 5,00 per stuk.

Doneren

47 € 10.000,- Vertaalwerk (N)

Het vertalen van diverse (studie) boeken brengt veel werk met zich mee. Toch is het dringend noodzakelijk verantwoorde lectuur beschikbaar te stellen.

Doneren

48 € 8.000,- USB-project – trainingen

Training voor werkers is een steeds terugkerende zaak. Veel kan gedaan worden via het USB project.

Doneren

53 € 8.000,- E-readers (N)

Er wordt steeds gezocht naar mogelijkheden om de Goede Boodschap op plaatsen te brengen waar er nooit van is gehoord of waar mensen geestelijke ondersteuning/verdieping nodig hebben. Helpt u mee zodat er bijv. E-readers en nieuwe ontwikkelingen ter beschikking kunnen worden gesteld?

Doneren

Vraag het gratis Bonisa magazine aan

Steun de christenen in Azië