Projecten

Woordverkondiging

Diaconale hulp

Bijbel- en lectuurverspreiding

Onderwijs

Vanwege de veiligheid van ons werk verstrekken wij online maar summier informatie. Neem contact met ons op als u meer wilt weten.
Bij onze voorlichting vertellen wij open over de projecten.

Woordverkondiging

Diverse lokale evangelisten en andere werkers in verschillende streken gaan dagelijks naar dorpen en steden om hun volksgenoten te bereiken met het Evangelie. Zij ontvangen een maandelijkse toelage om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Help een evangelist het Woord verkondigen!
Ondersteuning evangelist: € 25,- per week

Project Benodigd bedrag Omschrijving
11 € 15.000,- Ondersteuning diverse evangelisten (W)

Deze broeders trekken lopend naar afgelegen plekken in de bergen om het goede nieuws bekend te maken. Wij steunen hen in hun levensonderhoud, zodat zij zich volledig op dit werk kunnen richten.

Doneren

14 € 5.000,- Ondersteuning werker (X)

Deze evangelist heeft veel met vervolging te maken, maar gaat desondanks door met het onderwijzen van anderen over het Woord. Wij ondersteunen hem zodat zijn werk verder mag gaan.

Doneren

17 € 5.000,- Ondersteuning werkers (B)

Wij ondersteunen een minderheden voorganger en een evangelist die vaak met creatieve middelen onderwijs geven aan leden van hun bevolkingsgroep.

Doneren

18 € 5.000,- Ondersteuning werker (F)

Een voorganger in het Oosten van het land sticht gemeentes en geeft onderwijs. Wij helpen hem in zijn roeping door hem maandelijks te ondersteunen.

Doneren

20 € 16.800,- Ondersteuning werker (E)

Door veranderende omstandigheden is digitaal onderwijs steeds belangrijker. Wij ontwikkelen verschillende materialen in lokale talen voor digitale verspreiding.

Doneren

41 € 20.000,- Training (J)

Om mensen op het veld te trainen moet er veel en ver gereisd worden. Wij ondersteunen de werker die onderwijst geeft zodat hij deze reizen kan maken.

Doneren

44 € 5.000,- Ondersteuning diverse evangelisten (M)

Wij helpen verschillende kleine gemeentes in minderheden  gebieden zodat zij een werker kunnen krijgen die hen in hun eigen taal onderwijs kan geven.

Doneren

50 € 25.000,- Ondersteuning werker (L)

Werkers die op creatieve wijze mensen in gesloten gebieden bereiken, worden ondersteund om door te gaan met hun bediening.

Doneren

60 € 25.000,- Ondersteuning werker (B)

Twee velwerkers coördineren allerlei activiteiten om het goede nieuws te verspreiden in Zuidoost Azië. Wij ondersteunen hen in hun leidinggevende verantwoordelijkheid.

Doneren

70 € 25.000,- Ondersteuning werker (W)

Een tentenmakersechtpaar werkt in een moeilijk te bereiken gebied. Wij helpen om hun werk mogelijk te maken.

Doneren

71 € 6.500,- Ondersteuning evangelisten (B)

Twee evangelisten in een minderheden gebied zoeken naar manieren om hun doelgroep te bereiken. Wij ondersteunen hen in hun werk.

Doneren

92 € 10.000,- Ondersteuning werkers

Een echtpaar heeft een unieke kans om het Woord te brengen in een gebied waar tot voor kort nog geen enkele gelovige was. Wij helpen hen om deze mogelijkheid te benutten.

Doneren

Diaconale hulp

Bonisa geeft verschillende doelgroepen praktische hulp.

Help mee de nood te lenigen!
Geef een geit: € 20,-
Toelages leerlingen ‘De Schuilplaats’: € 200,- per maand
Boodschappen: € 15,- per tas
Noodfonds corona: € 5,- per persoon (dagelijkse uitgifte voedsel, water, medicijnen)
Noodhulp vluchtelingen Myanmar: € 10,- per voedselpakket (voor enkele dagen)

Project Benodigd bedrag Omschrijving
3 € 15.000,- Onderhoud kerkjes

Mensen in de bergdorpen hebben gebouwtjes nodig waar ze kunnen samenkomen als gelovigen om onderwijs te ontvangen. Wij helpen hun met bouwen en onderhoud van deze gebouwtjes.

Doneren

10 € 5.000,- Geitenproject

In sommige gebieden zijn er naast geestelijke noden ook dringende lichamelijke noden. Daarom geven we gezinnen in armoede geitenkuddes, zodat ze voor de lange termijn in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Doneren

31 € 15.000,- De Schuilplaats: School voor jongeren met een beperking – toelage leerkrachten

Jongeren met een beperking moeten al heel veel missen in hun leven. Scholing op hun niveau is daarom erg belangrijk. Om dit mogelijk te maken ondersteunt Bonisa een leerkracht die hen voor hen begrijpelijk onderwijs geeft.

Doneren

32 € 8.250,- De Schuilplaats Bakkerij en Koffie

Jongeren met een beperking willen graag werken. Dit is goed voor hen zelf en ook voor de families. In de beschermde omgeving van de Schuilplaats leren ze koffie en bakkerijproducten maken. Die worden verkocht online maar ook ter plaatse in een speciale koffiehoek. Hopelijk kan dit in de toekomst een eigen plek krijgen buiten de Schuilplaats en kan het inkomsten genereren.

Doneren

33 € 5.000,- Mefiboseth: Medische hulp weeskinderen

Weeskinderen krijgen vaak niet de medische hulp die ze nodig hebben. Daarom helpen wij met het toegankelijk maken van medische zorg in een weeshuis.

Doneren

34 € 2.500,- Ondersteuning ouderen

In een stad zijn veel gelovige ouderen die moeite hebben om rond te komen. Als er bijzondere noden zijn, helpen wij om daarin te voorzien.

Doneren

35 € 1.000,- Mefiboseth: Hulpmiddelen mensen met beperking

Voor mensen met een beperking zijn er hulpmiddelen nodig om hen te ondersteunen in hun dagelijks functioneren. Wij helpen met de aanschaf daarvan.

Doneren

51 € 10.000,- Hulp slachtoffers vrouwenhandel en hun kinderen

Vrouwen die de honger in hun thuisland ontvluchten worden vaak het slachtoffer van vrouwenhandel. Zij worden als bruid verkocht en moeten hard werken voor hun nieuwe schoonfamilie. Zij en hun kinderen leven meestal in armoede en hebben veel trauma’s. Werkers zoeken hen op, onderwijzen hen in het woord en geven pastorale zorg. Maar ook financiële hulp is nodig onder andere voor het onderwijs van deze kinderen. Wij helpen hen met een kleine toelage.

Doneren

52 € 1.500,- Pastorale zorg en onderwijs slachtoffers vrouwenhandel

Een dappere vrouw bezoekt slachtoffers van vrouwenhandel in afgelegen gebieden en biedt geestelijke en pastorale hulp. Wij helpen haar de reizen te bekostigen en waar nodig met de huur van een samenkomstruimte waar vrouwen het Woord kunnen bestuderen.

Doneren

54 € 20.000,- Voedselhulp

Er zijn in Azië delen waar grote honger heerst. Hulp geven is moeilijk maar waar mogelijk doen we dit via lokale gelovigen. Zij helpen daarmee weer mensen om hen heen die dreigen om te komen van de honger.

Doneren

57 € 10.000,- Ouderenzorg door christelijke gezinnen

Oudere gelovigen hebben vaak veel vervolging meegemaakt en grote offers gebracht om de gemeente te bouwen. Veel van hen kunnen niet meer voor zichzelf zorgen en hebben geen kinderen die dit kunnen doen. Wij helpen gelovige gezinnen die deze ouderen opvangen met een bescheiden maandelijkse toelage.

Doneren

58 € 7.500- Bijzondere noden

Een groep voorgangers en theologie studenten met weinig middelen werkt met een bevolkingsgroep die complexe noden heeft. Wij ondersteunen hen wanneer zich moeilijke omstandigheden voordoen waarbij hun eigen netwerk tekort schiet.

Doneren

64 € 6.000,- Ondersteuning evangelisten onder vluchtelingen

Twee predikanten gaan wekelijks evangeliseren bij vluchtelingen die op een vuilnisbelt wonen en werken. Zij bieden pastorale en praktische hulp en geven onderwijs uit het Woord. Wij ondersteunen deze werkers in hun levensonderhoud en de kosten van hun bediening.

Doneren

65 € 3.000,- Noodfonds Myanmarese vluchtelingen op de vuilnisbelt

Noodfonds: Twee jaar geleden is in één van de Zuidoost Aziatische landen een staatsgreep door militairen gepleegd. Velen zijn naar de jungle gevlucht, vaak nadat familieleden door geweld waren omgekomen. Er is groot gebrek aan voedsel, kleding, medicijnen en zeildoek om onder te kunnen slapen. Ook de vluchtelingen op de vuilnisbelt hebben dringend behoefte aan noodhulp.

Doneren

66 € 1.500,- Bouwfonds onderkomens Myanmarese vluchtelingen

De onderkomens op de vuilnisbelt waarin vluchtelingen wonen zijn vaak zeer erbarmelijk en niet waterdicht. Wij helpen om deze onderkomens te verbeteren zodat mensen bij regen in ieder geval droog zitten.

Doneren

67 € 4.500,- Verzorging 20 meervoudig gehandicapte Myanmarese kinderen

Veel kinderen die gevlucht zijn hebben hun ouders verloren of hebben ouders die niet meer voor hen kunnen zorgen. Zij waren aan hun eigen lot overgelaten. Twee predikantsgezinnen hebben zich over deze kinderen, waaronder veel gehandicapte kinderen, ontfermd. Ze geven hen onderdak en eten en vertellen hen uit het Woord. Wij helpen deze gezinnen met middelen om de kinderen van het nodige te voorzien.

Doneren

68 € 25.000,- Noodhulp Myanmar

Er wordt zwaar gebombardeerd in Myanmar, waardoor er opnieuw een golf vluchtelingen het land probeert te verlaten. Velen komen over de grens in voormalige koeienstallen terecht, waar ze wel een dak boven hun hoofd hebben maar verder niets. Lokale gelovigen helpen met voedsel, medische zorg en andere eerste levensbehoeften. Wij ondersteunen hen om het benodigde voedsel en de medische hulpmiddelen in te kopen.

Doneren

77 € 5.000,- Diaconale hulp in drie dorpjes

In kleine bergdorpjes is nog steeds veel armoede. Wij geven in enkele van deze dorpjes diaconale hulp.

Doneren

Bijbel- en lectuurverspreiding

Wij steunen het verspreiding van Bijbels in verschillende talen aan diverse doelgroepen. Ook helpen wij bijbelgetrouwe lectuur in verschillende talen verspreiden waaronder ook psalm- en hymnboeken.

Geef het Woord door!
Bijbel: € 3,50 per stuk
Kinderbijbel: € 5,- per stuk
Psalmboek + lectuur: € 10,- per set
E-readers: € 15,- per stuk

Project Benodigd bedrag Omschrijving
9 € 25.000,- Het verspreiden van Bijbels en Psalmboeken

Dit project ondersteunt de verspreiding van het Woord en zangbundels in verschillende minderheidstalen. Op die manier wordt de kerk ondersteunt in haar groei en ontwikkeling.

Doneren

37 € 15.000,- Ontwikkelen luisterboek en e-book van ‘Uw Koninkrijk kome’

Om het Woord toegankelijk te maken voor jongeren werken we aan een luisterversie van een jongerenbijbel. Dit is extra belangrijk nu de verspreiding van gedrukte materialen moeilijker wordt.

Doneren

38 € 5.000,- Vertaalwerk (D)

Er wordt hard gewerkt aan het vertalen van opbouwende geestelijke literatuur. Om dit goed te doen zijn lokale mensen nodig die de vertalingen controleren. Wij ondersteunen hen.

Doneren

45 € 10.000,- Kinderbijbels

Digitaal kunnen we mooie kinderbijbels verspreiden. Het kost ongeveer 5 euro per Bijbel om deze op plaats van bestemming te brengen.

Doneren

47 € 10.000,- Vertaalwerk (N)

Wij ondersteunen het vertaalwerk van theologische boeken voor het onderwijs aan voorgangers in stedelijke gebieden.

Doneren

48 € 8.000,- USB-project – trainingen

Om onderwijsmateriaal toegankelijk te maken, wordt het gedigitaliseerd en via USB verspreid. Wij helpen een bijdrage in de kosten van dit project.

Doneren

53 € 8.000,- Bijbel en technologie

In steeds meer gebieden is het gevaarlijk om het Woord binnen te brengen. Maar technologisch zijn er wel mogelijkheden. Steeds nieuwe manieren worden ontwikkeld zodat mensen zo veilig mogelijk het Woord kunnen lezen. Wij ondersteunen de ontwikkelingskosten die hiermee gepaard gaan.

Doneren

80 € 80.000,- Geloofsopvoeding in verdrukking

Ter ondersteuning van de geloofsopvoeding van een nieuwe generatie, wordt in samenwerking met andere organisaties materiaal ontwikkeld dat in verschillende contexten gebruikt kan worden. Wij ondersteunen het team dat hieraan werkt.

Doneren

Onderwijs

Wij ondersteunen in verschillende plaatsen Bijbels onderwijs zodat jonge mensen toegerust worden voor hun persoonlijk leven en voor werk in de gemeenten.

Help een jongere toerusten!
Studiebeurs: € 50,- per schooljaar per student
Toelage docent: € 75,- per maand

Project Benodigd bedrag Omschrijving
4 € 15.000,- Toelages voor docenten en studenten theologische school(W)

Jonge gelovigen in het Zuiden krijgen les vanuit het Woord en worden toegerust om leiding te geven. Docenten ontvangen een toelage en studenten die dat nodig hebben ontvangen een studiebeurs.

Doneren

5 € 10.000,- Toelages voor docenten en studenten theologische school(Y)

Verschillende docenten mogen les geven aan leergierige studenten in minderhedengebieden, die na hun opleiding in hun geboortestreek kunnen uitdragen wat ze geleerd hebben. Zowel docenten als studenten krijgen financiële hulp om dit onderwijs mogelijk te maken.

Doneren

6 € 10.000,- Toelages voor studenten theologische school (H)

Er zijn al langere tijd contacten met een school in een centraal gelegen gebied waar jongeren opgeleid worden om zelf het Woord uit te gaan dragen. Verschillende jongeren ontvangen een studiebeurs omdat ze zelf het lesgeld niet kunnen bekostigen.

Doneren

23 € 2.500,- Huwelijkstoerusting

Een liefdevol christelijk huwelijk is een groot getuigenis en vormt de basis voor de geloofsontwikkeling van de volgende generatie. Wij helpen met het ontwikkelen van materiaal voor een huwelijkscursus gebaseerd op het Woord.

Doneren

43 € 15.000,- Ontwikkeling kinderwerkers en digitaal materiaal

Om het geloof aan de volgende generatie door te geven, is het belangrijk dat er mensen bekwaam zijn in het onderwijzen van kinderen en dat er goede materialen beschikbaar zijn. Wij ondersteunen de ontwikkeling van mensen en materialen zodat kinderen het goede nieuws mogen horen.

Doneren

46 € 1.500,- Jeugdwerk en muziekonderwijs

Een bijzonder begaafde broeder doet jeugdwerk en geeft muziekonderwijs aan een minderheidsgroep. Wij steunen hem en zijn bediening.

Doneren

55 € 15.000,- Theologisch onderwijs vluchtelingen

8 studenten uit een gesloten gebied studeren aan een theologische school in een buurland. Ze willen graag het Woord brengen in hun thuisland. Wij helpen hen met een studietoelage.

Doneren

56 € 6.000,- Pastorale zorg theologie studenten

Een ervaren voorganger begeleidt theologische studenten die veel moeilijke ervaringen hebben gehad in hun thuisland. Hij biedt pastorale zorg en mentorschap. Wij helpen om dit te bekostigen.

Doneren

58 € 7.500- Bijzondere noden

Een groep voorgangers en theologie studenten met weinig middelen werkt met een bevolkingsgroep die complexe noden heeft. Wij ondersteunen hen wanneer zich moeilijke omstandigheden voordoen waarbij hun eigen netwerk tekort schiet.

Doneren

61 € 5.000,- Ondersteuning Bijbelschool

In een niet gesloten land in Zuidoost Azië worden studenten opgeleid om de Blijde Boodschap in andere landen te brengen aan hen die deze boodschap nog nooit gehoord hebben. Wij ondersteunen deze school jaarlijks.

Doneren

73 € 18.500,- Ontwikkeling veldwerkers

Twee veldwerkers hebben een verdere opleiding nodig om effectiever te kunnen werken. Wij investeren in de ontwikkeling van deze veldwerkers.

Doneren

80 € 80.000,- Geloofsopvoeding in verdrukking

Ter ondersteuning van de geloofsopvoeding van een nieuwe generatie, wordt in samenwerking met andere organisaties materiaal ontwikkeld dat in verschillende contexten gebruikt kan worden. Wij ondersteunen het team dat hieraan werkt.

Doneren

Vraag het gratis Bonisa magazine aan

Steun de christenen in Azië