Bijbeltekst 25

2,00

Onze Vader,

Die in de hemelen zijt!

Uw Naam worde geheiligd,

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel

alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van den boze.

Want Uw is het Koninkrijk,

en de Kracht en de Heerlijkheid,

in der eeuwigheid, amen.